Sertifikavimo įstaigų akreditavimas

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo sertifikavimo įstaigos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose (LST EN ISO/IEC 17065 - produktų procesų ir paslaugų; LST EN ISO/IEC 17024 - asmenų; LST EN ISO/IEC 17021-1 - vadybos sistemų), taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Sertifikavimo įstaigų (produktų/procesų/paslaugų, asmenų ir vadybos sistemų) akreditavimo bendruosius reikalavimus nustato Akreditacijos dokumentai pagal sertifikavimo įstaigų tipus. Sertifikavimo įstaigų akreditavimas, minėtų dokumentų pagrindu, susideda iš šių pagrindinių etapų:

1) paraiškos pateikimas;
2) paraiškos nagrinėjimas;
3) ekspertų grupės paskyrimas;
4) sertifikavimo įstaigos įvertinimas;
5) įvertinimo rezultatų analizavimas ir sprendimo priėmimas;
6) akreditavimo pažymėjimo įforminimas ir išdavimas.

 

Produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigos akredituojamos ir vertinamos vadovaujantis AD 5.4 ir kitų, žemiau pateiktų, dokumentų nuostatomis:

Politika dėl akreditavimo lanksčios srities taikymui

 

Asmenų sertifikavimo įstaigos akredituojamos ir vertinamos vadovaujantis AD 5.8 ir kitų, žemiau pateiktų, dokumentų nuostatomis:

Vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos akredituojamos ir vertinamos vadovaujantis AD 5.9 ir kitų, žemiau pateiktų, dokumentų nuostatomis: