ŠESD kiekio vertintojų akreditavimas

Akredituoti arba siekiantys akreditavimo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio vertintojai turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, Europos Komisijos ir kituose vadovuose, direktyvose ir reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA bei IAF dokumentuose.

ŠESD kiekio vertintojų akreditavimo bendrieji reikalavimai nustatyti Akreditacijos dokumente AD 5.16, kurio pagrindu ŠESD kiekio vertintojų akreditavimas susideda iš šių pagrindinių etapų:

1) paraiškos pateikimas;
2) paraiškos nagrinėjimas;
3) ekspertų grupės paskyrimas;
4) vertintojo įvertinimas;
5) įvertinimo rezultatų analizavimas ir sprendimo priėmimas;
6) akreditavimo pažymėjimo įforminimas ir išdavimas;
7) informacijos mainai.

Vadovaujantis AD 5.16 reikalavimais, Biuras vertina ŠESD kiekio vertintojų atitiktį šių dokumentų reikalavimams:

Reikalavimus nustatantys dokumentai

AD 5.7 Akreditacijos simboliai. Naudojimo taisyklės. Nuorodos į akreditaciją ir EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą
AD 5.16 Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio vertintojų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai.
• LST EN ISO 14065:2013. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Reikalavimai, keliami šiltnamio efektą sukeliančių dujų pareiškimų patvirtinimo ir patikrinimo įstaigoms ir taikomi akredituojant arba kitaip pripažįstant (tapatus ISO 14065:2013)
• 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB
• 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB
• 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB
EA – 6/03 M. EA dokumentas dėl vertintojų pripažinimo pagal ES ATLPS direktyvą (angl., EA document for the recognition of verifiers under the EU ETS Directive) (anglų kalba)
IAF MD 6. IAF privalomasis dokumentas dėl ISO 14065:2013 taikymo (angl., IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013) (anglų kalba)
Europos Komisijos vadovas KGN II.10 (anglų kalba)

 

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org

 Puslapis ŠESD kiekio vertintojų akreditavimas paskutinį kartą atnaujintas 2017-02-28