Nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1548

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2016 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. 479 redakcija)

                                  

 

NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija).

2. Biuro paskirtis – atlikti nacionalinės akreditacijos įstaigos funkcijas.

3. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008, nustatančiu su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančiu Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30), kitais Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ūkio ministro įsakymais, Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos nuostatais (toliau – Nuostatai).

4. Biuro savininkė yra valstybė. Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendina (išskyrus sprendimų dėl Biuro reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) Ūkio ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Biuro veiklą.

5. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Biuro buveinės adresas: Vilnius, T. Kosciuškos g. 30.

6. Biuras yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka.

7. Biuro vieši pranešimai ir kita informacija skelbiama Biuro interneto svetainėje (www.nab.lt).

 

II SKYRIUS

Biuro VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Biuro veiklos tikslas – įgyvendinti valstybės politiką ūkio ministrui pavestoje akreditacijos srityje ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą.

9. Biuras, siekdamas Nuostatų 8 punkte nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

9.1. įvertina ir akredituoja produktų, vadybos sistemų ir fizinių asmenų kvalifikacijos sertifikavimo įstaigas, bandymų ir kalibravimo laboratorijas, kontrolės įstaigas (toliau – atitikties įvertinimo įstaiga), išduoda joms akreditavimo pažymėjimus ir teikia informaciją apie jas;

9.2. priima sprendimus akredituoti atitikties įvertinimo įstaigas, sustabdyti akreditavimo pažymėjimų galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ir panaikinti galiojimą akreditavimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

9.3. atlieka akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos priežiūrą;

9.4. registruoja akredituotas atitikties įvertinimo įstaigas ir skelbia informaciją apie jas;

9.5. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie akreditavimą, Biuro veiklą ir akreditavimą reguliuojančius teisės aktus;

9.6. koordinuoja akredituotų bandymų ir kalibravimo laboratorijų veiklos kokybės tikrinimo programų rengimą ir vykdymą;

9.7. teikia Ūkio ministerijai informaciją ir pasiūlymus akreditacijos srities teisinio reguliavimo spragų šalinimo ir tobulinimo klausimais;

9.8. organizuoja mokymus akreditavimo procese dalyvaujantiems ekspertams ir jais tapti pretenduojantiems asmenims, siekdamas užtikrinti jų kompetencijos atitiktį nustatytiems reikalavimams;

9.9. užtikrina, kad akreditavimo rezultatai ir akredituotų sertifikavimo ir kontrolės įstaigų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų veikla būtų pripažįstama tarptautiniu lygiu;

9.10. teikia ataskaitas Europos akreditacijos organizacijai (toliau – EA) ir sudaro sąlygas atlikti Biuro veiklos įvertinimą EA paskirtai ekspertų grupei;

9.11. dalyvauja EA ir tarptautinių organizacijų veikloje;

9.12. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams atitikties įvertinimo klausimais tarptautinėse organizacijose ir kitose valstybėse.

10. Biuras atlieka ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

biuro TEISĖS

 

11. Biuras, siekdamas jam pavesto veiklos tikslo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Biurui skirtoms funkcijoms atlikti;

11.2. pasitelkti savo darbui reikalingų ekspertų;

11.3. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialais ir atstovybėmis;

11.4. prireikus sudaryti darbo grupes Biuro kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, įtraukti į jas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų ir organizacijų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovus ir specialistus (suderinęs su šių institucijų, įstaigų ir organizacijų vadovais).

12. Biuras gali turėti ir kitų teisių, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

BIURO veiklos organizavimas

 

13. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis ūkio ministro patvirtintais metiniais veiklos planais, kurie rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiami Biuro interneto svetainėje. Biuro metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Ūkio ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

14. Biuro veikla reguliuojama Biuro direktoriaus tvirtinamais Biuro darbo reglamentu, Biuro vidaus tvarkos taisyklėmis ir Biuro administracijos padalinių nuostatais.

15. Biuro administracijos struktūrą tvirtina ūkio ministras.

16. Biurui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) ūkio ministras. Biuro direktorius gali būti skiriamas eiti Biuro direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

17. Biuro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ūkio ministrui.

18. Biuro direktorius:

18.1. organizuoja Biuro darbą taip, kad būtų siekiama Biuro veiklos tikslo ir atliekamos Biuro funkcijos;

18.2. atstovauja Biurui teisme ir kitose institucijose ir įstaigose arba suteikia įgaliojimus tai daryti Biuro valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai);

18.3. priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

18.4. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ūkio ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

18.5. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Biuro direktoriaus pavaduotoją, kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

18.6. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

18.7. užtikrina racionalų ir taupų Biuro lėšų ir turto naudojimą, veiksmingos Biuro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;

18.8. koordinuoja ir kontroliuoja Biuro administracijos padalinių veiklą;

18.9. teikia Ūkio ministerijai metinę Biuro veiklos ataskaitą, ūkio ministro reikalavimu atsiskaito už Biuro veiklą;

18.10. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

19. Biuro direktorius turi vieną pavaduotoją, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Biuro direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Biuro direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Biuro direktoriui, kuris nustato jo veiklos sritis ir paveda jam atlikti atitinkamas funkcijas.

20. Biuro direktoriaus pavaduotojas nustatytose veiklos srityse:

20.1. Biuro direktoriaus pavedimu atstovauja Biurui;

20.2. kontroliuoja, kaip siekiama Biurui pavesto tikslo ir atliekamos funkcijos Biuro direktoriaus nustatytose veiklos srityse, koordinuoja šį procesą;

20.3. dalyvauja planuojant Biuro veiklą;

20.4. atlieka kitas Biuro direktoriaus jam pavestas funkcijas.

21. Biuro direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Biuro direktoriaus pavaduotojas, o šiam laikinai negalint eiti savo pareigų – kitas Biuro direktoriaus paskirtas Biuro valstybės tarnautojas.

22. Biure sudaromi patariamieji organai – šakos akreditacijos komitetai, kurie teikia Biurui pasiūlymus dėl atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo.

23. Šakos akreditacijos komitetai sudaromi iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų (suderinus su jų vadovais), kurių darbas susijęs su konkretaus komiteto veiklos sritimi. Šakos akreditacijos komitetų nuostatus ir personalinę sudėtį tvirtina Biuro direktorius.

 

V SKYRIUS

Biuro vidaus administravimo kontrolė

 

24. Už Biuro finansų kontrolę atsako Biuro direktoriaus paskirti Biuro valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

25. Biuro valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

26. Biuro vidaus auditą atlieka Ūkio ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

27. Biuro metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę atlieka Biuro direktorius.

 

VI SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

28. Biuras reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––––––


Puslapis Biuro nuostatai paskutinį kartą atnaujintas 2016-05-23