Naujienos

Dėl standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 įdiegimo ir vertinimo2018-03-06

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) informuoja, kad 2018 m. kovo 1 d. išleistas Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“, kuris yra tapatus tarptautiniam standartui ISO/IEC 17025:2017, išleistam 2017 m. lapkričio 30 d. Standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018 (toliau – naujojo leidimo Standartas) pakeičia standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005 (toliau – senojo leidimo Standartas).

Bendru tarptautinių organizacijų ILAC (angl. International Laboratory Accreditation Cooperation) ir ISO (angl. International Standartization Organization) komunikatu (ILAC/ISO Transition Communiqué), kuris yra skelbiamas ILAC ir ISO interneto svetainėse (pvz.: (http://ilac.org/about-ilac/partnerships/international-partners/iso), yra nustatytas tarptautinio standarto ISO/IEC 17025:2017 įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis – 3 metai nuo jo išleidimo datos, t.y. iki 2020 m. lapkričio 30 d. Šis pereinamasis laikotarpis akreditacijos tikslais bus taikomas ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 įdiegimui.

Akredituotos bandymų, tyrimų ir kalibravimo laboratorijos (toliau – laboratorijos), ketinančios išlaikyti akredituotų įstaigų statusą, privalės įdiegti naujojo leidimo Standarto nuostatas savo vadybos sistemose šiame rašte nurodytais terminais ir tvarka.

Atkreipiame suinteresuotų šalių dėmesį, kad pereinamuoju laikotarpiu akreditavimo pažymėjimai, išduoti pagal standartus LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO/IEC 17025:2005, ir protokolai, išduoti laboratorijų, akredituotų minėtų standartų atitikčiai, laikomi lygiaverčiais.

Žemiau pateikiame pereinamojo laikotarpio veiksmų planą bei informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. Biuras pradės laboratorijų vertinimą standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai.

 

 

Data

 

Veiksmas

2017 m. lapkričio 30 d.

Standarto ISO/IEC 17025:2017 išleidimas

2017 m. lapkričio mėn.

Pereinamojo laikotarpio nustatymas (ILAC ir ISO)

2017 m. gruodžio mėn. –  2018 m. birželio mėn.

Biuro pasirengimas vertinti laboratorijas naujojo leidimo Standarto atitikčiai

2018 m. kovo 1 d.

Standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 išleidimas

Iki 2018 m. gegužės 1 d.

Akredituotos laboratorijos pateikia Biurui standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 nuostatų įdiegimo planus

Nuo 2018 m. liepos 1 d.

Biuras pradeda pageidaujančių laboratorijų vertinimą standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai

2018 m. liepos 1 d. – 2019 m. birželio 30 d.

Vertinimai atliekami pasirinktinai standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 arba standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai, atsižvelgiant į laboratorijų pageidavimą

 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 

Laboratorijų paraiškos pirminiam akreditavimui priimamos tik standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai

Nuo 2019 m. liepos 1 d.

Visų laboratorijų vertinimai atliekami tik standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai

Iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Akredituotos laboratorijos įvertintos vietoje standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai

Iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Laboratorijų akreditacijos patvirtinimas LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai

2020 m. gruodžio 1 d.

Laboratorijų, akredituotų standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai, akreditacijos dokumentų galiojimo panaikinimas

 

Visos akredituotos laboratorijos, siekiančios išlaikyti akredituotų įstaigų statusą, iki 2020 m. lapkričio 30 d. turės būti Biuro įvertintos ir akredituotos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai.

Pereinamuoju laikotarpiu atliekant laboratorijų pirminio ar pakartotinio akreditavimo įvertinimus senojo leidimo Standarto atitikčiai, bus išduoti akreditavimo pažymėjimai, kurių galiojimo data bus nustatyta 2020 m. lapkričio 30 d., su galimybe pratęsti akreditavimo pažymėjimo galiojimą iki įprastinio penkerių metų laikotarpio, jeigu laboratorijos iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. bus įvertintos naujojo leidimo Standarto atitikčiai. Laboratorijų, kurių akreditacija naujojo leidimo Standarto reikalavimams nebus patvirtinta iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (t.y. iki 2020 m. lapkričio 30 d.), neteks akredituotos laboratorijos statuso.

Papildomi akredituotų laboratorijų vertinimai pagal naujojo leidimo Standarto reikalavimus nebus atliekami. Atitiktis bus įvertinta planinio priežiūros ar pakartotinio akreditavimo įvertinimo metu. Akredituotos laboratorijos likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki planuojamo įvertinimo vietoje turi pateikti:

  •       prašymą įvertinti pagal naująjį Standarto leidimą;
  •      informaciją formoje, nurodytoje pridedamame pavyzdyje;
  •     vadybos sistemos dokumentus, demonstruojančius atitiktį naujo leidimo Standarto reikalavimams.

Įvertinimo pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus metu bus atlikta laboratorijų vadybos sistemos dokumentų ekspertizė, siekiant įsitikinti laboratorijų teoriniu pasirengimu, bei vertinimas vietoje.

Akredituotų pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus laboratorijų dokumentai (kokybės vadovas, procedūros, priedai bei kt.) neturėtų būti rengiami iš naujo, tačiau juos būtina papildyti arba pakeisti pagal naujo leidimo Standarto reikalavimus.

Siekdami sklandaus naujo leidimo Standarto reikalavimų įgyvendinimo, prašome Jūsų parengti ir iki 2018 m. gegužės 1 d. pateikti Biurui standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 nuostatų įdiegimo planą. Biuras, tikslindamas kiekvienos akredituotos laboratorijos priežiūros programą, atsižvelgs į Jūsų numatytus naujojo leidimo Standarto įgyvendinimo terminus.

Taip pat informuojame, kad šiuo metu yra peržiūrimi Biuro dokumentai, nustatantys laboratorijų akreditavimo reikalavimus. Informacija apie pasikeitimus bus pateikta įprastine tvarka Biuro interneto svetainėje.

Tikimės tolesnio glaudaus bendradarbiavimo.

 

LST EN ISO/IEC 17025:2018 pasikeitimų analizės įforminimo pavyzdys.

 

« Grįžti