Naujienos

Dėl standartų taikymo2018-02-02

Į Nacionalinį akreditacijos biurą prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) kreipėsi suinteresuotos šalys, atstovaujančios gamintojus ir kompetentingas valdžios institucijas, dėl akredituotų laboratorijų teikiamų paslaugų prieinamumo pasikeitus tyrimus ar bandymus reglamentuojantiems standartams.


Gamintojai nurodo, kad siekiant užtikrinti produktų saugą ir kokybę bei įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, gaminamų produktų atitiktis taikomiems reikalavimams privalo būti įvertinta atlikus bandymus akredituotose laboratorijose. Sunkumai, į kuriuos gamintojai atkreipia dėmesį, susiję su standartų pasikeitimais, dėl kurių akredituotos laboratorijos nespėja per trumpą laiką prisitaikyti prie naujų reikalavimų, atlikti akreditacijos procedūrų ir pradėti teikti rinkai paslaugas pagal naujų standartų reikalavimus. Dėl šios priežasties gamintojai neturi galimybių nepertraukiamai naudotis Lietuvoje akredituotų laboratorijų paslaugomis ir yra priversti kreiptis į kitų šalių akredituotas laboratorijas.


Biuras, vadovaudamasis nacionalinėms akreditacijos įstaigoms taikomais reikalavimais bei suprasdamas suinteresuotų šalių poreikius ir laboratorijų siekį kuo skubiau pradėti tyrimų/bandymų veiklą pagal pasikeitusius standartus, skatina visas laboratorijas siekti akreditacijos lanksčios srities taikymui.


Laboratorijos, neturinčios lanksčios akreditavimo srities, tačiau pageidaujančios kaip galima greičiau išplėsti sritį ir pradėti vykdyti veiklą pagal pasikeitusius tyrimus/bandymus reglamentuojančius standartus, turi:


- sekti numatomus standartų pasikeitimus (informaciją apie standartų pasikeitimus skelbia Lietuvos Standartizacijos departamentas) ir dar projektinėje standartų stadijoje vertinti būsimų pasikeitimų įtaką jų vykdomai veiklai;
- atlikti būtinus techninius pakeitimus (jei reikia) ir tinkamai pasirengti akreditavimo srities plėtimui;
- pateikti Biurui dokumentus ir informaciją, susijusią su akreditavimo srityje nurodytų standartų pasikeitimais, atliktos pasikeitimų analizės rezultatus, suplanuotus ir įgyvendintus keitinius bei išvadą apie laboratorijos galimybę vykdyti veiklą pagal naujus standartus, su prašymu išplėsti akreditavimo sritį, įtraukiant į ją naujas standartų versijas.


Pažymėtina, kad akredituotos laboratorijos licencine sutartimi yra įsipareigojusios nedelsiant informuoti Biurą apie pasikeitimus, galinčius turėti įtakos laboratorijos atitikčiai akreditavimo reikalavimams, įskaitant ir akreditavimo srities pasikeitimą.


Pasikeitus standartams ar kitiems laboratorijų veiklai taikomiems reikalavimams, Biuro ekspertai privalo įvertinti to pageidaujančias laboratorijas, jų veiklą ir tik surinkus pakankamai duomenų, patvirtinančių atitiktį, išduoti naujus akreditavimo dokumentus, kuriuose būtų nurodyti galiojantys bandymus ar tyrimus reglamentuojantys standartai. Laikas, per kurį Biuras įvertina ir priima sprendimą dėl laboratorijų kompetencijos atlikti tyrimus ar bandymus pagal pasikeitusius reikalavimus, priklauso nuo pasikeitimų apimties ir jų įtakos laboratorijų veiklai laipsnio.


Gamintojai taip pat nurodė, kad tam tikrais atvejais jie kreipiasi į akredituotas laboratorijas su prašymu atlikti tyrimus ar bandymus pagal standartus, kurie nustojo galioti išleidus naujos versijos atitinkamus standartus.


Norėtume atkreipti laboratorijų ir kitų suinteresuotų šalių dėmesį į tai, kad LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)“ 4.1.2 punkte įtvirtinta, jog „Laboratorija yra atsakinga už tai, kad jos daromi tyrimai, bandymai ir kalibravimas atitiktų šio tarptautinio standarto reikalavimus, tenkintų užsakovo, valstybės institucijų ar pripažinimą teikiančių organizacijų poreikius“. Standarto 5.4.2 punktas nurodo, kad „Laboratorija turi taikyti tyrimų, bandymų <...> metodus, atitinkančius užsakovo poreikius ir tinkamus daryti tyrimus, bandymus ir (arba) kalibruoti. Pirmiausia turi būti taikomi metodai, paskelbti tarptautiniuose, regioniniuose ar nacionaliniuose standartuose. Laboratorija turi užtikrinti, kad naudoja naujausias galiojančias standartų versijas, nebent tai netinkama arba neįmanoma“.


Laboratorijos, dėl objektyvių priežasčių nespėjusios įgyvendinti būtinų pakeitimų, užsakovams pageidaujant, gali atlikti tyrimus ar bandymus (jei jie yra tinkami) pagal akreditavimo srityje nurodytas ir jau nebegaliojančias standartų versijas bei žymėti protokolus akreditacijos simboliu. Tokiais atvejais akredituotos laboratorijos Biuro vertinimo metu privalės pateikti užsakymų analizės įrašus, įrodančius užsakovo informavimą apie tai, kad užsakomi tyrimai/ bandymai bus atliekami pagal netekusias galios standartų versijas (tai gali turėti įtakos atlikto atitikties įvertinimo pripažinimui), ir tai pilnai tenkina užsakovo poreikius.


Pažymėtina, kad pačios laboratorijos yra atsakingos už konkrečiu atveju priimtų sprendimų teisingumą.


Visa informacija apie akreditavimo srities plėtimą ir akreditaciją lanksčios srities taikymui skelbiama Biuro interneto puslapyje (www.nab.lt). Šiais klausimais taip pat galite kreiptis į Jūsų laboratorijos akredituotą veiklą kuruojantį Biuro vadovaujantįjį ekspertą.

« Grįžti