Naujienos

Nacionalinio akreditacijos biuro veikla įvertinta Europos akreditacijos organizacijos2017-10-10

2017 m. spalio 4-5 d. Bukarešte vyko Europos akreditacijos organizacijos (toliau – EA) Daugiašalių susitarimų tarybos (toliau – MAC) posėdis, kurio metu buvo priimami sprendimai dėl Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras), kaip nacionalinės akreditacijos įstaigos, vykdomos akreditavimo veiklos pripažinimo.

 

Pagrindą šiems sprendimams sudarė EA MAC paskirtos tarptautinės ekspertų grupės 2017 m. vasario 20-24 d. atliktas Biuro veiklos vertinimas, kurio metu buvo siekiama nustatyti Biuro akreditavimo veiklos atitiktį ES teisės aktų, standarto LST EN ISO/IEC 17011 ir tarptautinių akreditavimo organizacijų norminių dokumentų reikalavimams.

 

EA MAC išnagrinėjo ekspertų grupės parengtą Biuro vertinimo ataskaitą, atitikties įvertinimo įstaigose atliktų praktinės veiklos stebėjimų rezultatus bei įgyvendintus korekcinius veiksmus ir patvirtino, kad Biuras visiškai atitinka nacionalinėms akreditacijos įstaigoms taikomus reikalavimus, išlaiko turimą daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą (akredituojant kalibravimo ir bandymų laboratorijas, asmenų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigas) bei išplečia pripažinimą medicinos laboratorijų akreditavimo srityje. Šio įvertinimo rezultatai ir EA MAC priimtas sprendimas reiškia Biuro ir jo akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos rezultatų tarptautinį pripažinimą.

 

Europos akreditacijos organizacija yra asociacija vienijanti Europos nacionalines akreditacijos įstaigas, įgaliotas nacionalinių valdžios institucijų atlikti atitikties įvertinimo įstaigų (laboratorijų, kontrolės bei sertifikavimo įstaigų) akreditavimą, t.y. patvirtinimą, kad jos atitinka darniuosiuose standartuose nustatytus reikalavimus ir yra kompetentingos vykdyti konkrečias, atitikties įvertinimą reglamentuojančiuose dokumentuose įtvirtintas, veiklas. Europos akreditacijos organizacijos tikslas – koordinuoti ir prižiūrėti Europos akreditavimo infrastruktūrą, siekiant užtikrinti, kad akredituotos atitikties įvertinimo įstaigos išduoti dokumentai vienoje valstybėje narėje būtų pripažįstami ir kitų šalių narių valdžios institucijų bei rinkos dalyvių, išvengiant prekybos barjerų, susijusių su papildomais atitikties įvertinimo veiksmais, taip sudarant palankias sąlygas plėtotis tarptautinei prekybai ir globaliai ekonomikai.

 

Globalios ir atviros rinkos sąlygomis vartotojams, verslo organizacijoms ar valdžios kontrolės funkcijas atliekančioms institucijoms svarbu pasitikėti rinkoje esančiomis prekėmis bei paslaugomis. Nacionaliniais ir tarptautiniais standartais, taikomais produktams, procesams ar paslaugoms, siekiama apsaugoti visuomenės bei rinkos subjektų interesus. Tinkamai taikomos standartų nuostatos sudaro palankias sąlygas plėtoti verslui bei padeda užtikrinti saugesnę, sveikesnę ir patogesnę aplinką. Rinkai tiekiamų produktų, procesų ar paslaugų atitiktį nustatytiems reikalavimams vertina atitikties įvertinimo įstaigos, todėl svarbu užtikrinti, kad jos būtų kompetentingos atlikti šias funkcijas.

 

Akredituotos atitikties įvertinimo įstaigos privalo turėti reikiamą techninę kompetenciją bei organizuoti savo veiklą vadovaujantis nešališkumo, objektyvumo ir skaidrumo principais. Nacionalinės akreditacijos įstaigos, pasiekusios Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą, suteikta akreditacija reiškia, kad organizacija yra kompetentinga atlikti atitikties įvertinimo procedūras, kurioms yra akredituota.

 

Daugiau informacijos - http://www.european-accreditation.org/information/the-ea-mla-council-decides-on-extension-ofscopes-and-new-signatories-to-the-ea-mla

 

« Grįžti