Naujienos

Biuro veiklą vertino EA ekspertų grupė2017-03-01

Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių susitarimų tarybos paskirta tarptautinė ekspertų grupė 2017 m. vasario 20-24 d. atliko Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuro) periodinį veiklos vertinimą, kurio metu buvo siekiama nustatyti Biuro veiklos atitiktį taikomiems standarto LST EN ISO/IEC 17011:2004, ES teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimams.

 

Biuro, kaip nacionalinės akreditacijos įstaigos, vienas iš tikslų - išlaikyti pasiektą daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą kalibravimo ir bandymų laboratorijų, asmenų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų akreditavimo srityse ir išplėsti jį į medicinos laboratorijų akreditavimo sritį.

 

Europos akreditacijos organizacijos koordinuojamu šalių narių nacionalinių akreditacijos įstaigų vertinimu siekiama užtikrinti daugiašalį akreditacijos įstaigų ir jų akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos pripažinimą. Europos Bendrijoje pripažįstami bandymų protokolai ir sertifikatai, skatina pasitikėjimą akreditavimo ir atitikties įvertinimo veiklomis, padeda mažinti prekybos barjerus, susijusius su papildomomis atitikties įvertinimo procedūromis skirtingose šalyse, sudaro palankesnes sąlygas plėtotis tarptautinei prekybai ir globaliai ekonomikai.

 

Biuras, atsižvelgdamas į vertinimo rezultatus, ekspertų grupės pastabas bei pasiūlymus, atliks vadybos sistemos ir akreditavimo proceso tobulinimo veiksmus. Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių susitarimų taryba š.m. rudenį, remdamasi vertinimo rezultatais, turėtų priimti sprendimą dėl Biuro daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statuso patvirtinimo.

 

« Grįžti