Kontrolės įstaigų akreditavimas

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo kontrolės įstaigos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus darniajame standarte LST EN ISO/IEC 17020 ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

 

Kontrolės įstaigų bei pageidaujančių tapti paskelbtosiomis kontrolės įstaigomis akreditavimo bendruosius reikalavimus reglamentuoja Akreditacijos dokumento AD 5.6 nuostatos, kuriomis vadovaujantis kontrolės įstaigos akreditavimas susideda iš šių pagrindinių etapų: 

 

1) paraiškos pateikimas;
2) paraiškos nagrinėjimas;
3) ekspertų grupės paskyrimas;
4) kontrolės įstaigos įvertinimas;
5) įvertinimo rezultatų analizavimas ir sprendimo priėmimas;
6) akreditavimo pažymėjimo įforminimas ir išdavimas.

 

Vadovaujantis AD 5.6 nuostatomis, Biuras vertina kontrolės įstaigų atitiktį šių dokumentų reikalavimams:

 

Reikalavimus nustatantys dokumentai

 

Bendrąsias nuostatas nustatantys dokumentai

 

  

Kontrolės įstaigų akreditavimo politikos

 

Kontrolės įstaigų akreditavimo kriterijai

 

Informacija apie naujausius EA ir tarptautinių dokumentų, taikomų EA nariams, leidimus pateikiama dokumente EA-INF/01, kuris publikuojamas EA interneto svetainėje www.european-accreditation.org

 


Puslapis Kontrolės įstaigų akreditavimas paskutinį kartą atnaujintas 2018-04-09