Akreditavimo paslaugų kaina

Biuro teikiamų įvertinimo ir akreditavimo paslaugų kaina skaičiuojama vadovaujantis 2015 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 195 patvirtintu „Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos teikiamų bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų įvertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo tvarkos aprašu“ (toliau – Tvarkos aprašas).


Vadovaujantis Tvarkos aprašo 2 punktu „Biuro atliekamos atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimo ir akreditavimo paslaugos įkainis (Pk) apskaičiuojamas pagal formulę:


Pk = (Ek + PR) x L
Ek – atitikties įvertinimo įstaigos įvertinimą atliekančio išorės eksperto, kurio paslaugos perkamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (toliau – ekspertas), vienos darbo dienos įkainis, nustatytas paslaugų pirkimo sutartyje;
PR – pridėtinės išlaidos, tenkančios Biuro valstybės tarnautojų, kurių pareigybei priskiriamos specialiosios veiklos sritys, vienai darbo dienai;
L – eksperto darbo, susijusio su konkrečios atitikties įvertinimo įstaigos įvertinimu, dienų skaičius".

Patvirtintas 2018 m. didžiausias mokėtinas bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainis (Ek), apskaičiuotas vadovaujantis šia metodika, yra - 71,31 Eur, pridėtinės išlaidos (PR), vienai darbo dienai - 26,29 Eur.

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimu Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ informuojame, kad rinkliava už akreditavimo pažymėjimo išdavimą – 14,00 Eur, už akreditavimo pažymėjimo performinimą  – 7,20 Eur.

 

2015 m. gruodžio 18 d. priimtas Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-41, kuriuo patvirtintas Akreditavimo paslaugų kainų skaičiavimo aprašas. Aprašą galite rasti čia.

 

Puslapis Akreditavimo paslaugų kaina paskutinį kartą atnaujintas 2018-01-23