Akreditavimas

Akreditavimas

 

Akreditavimas - tai nacionalinės akreditacijos įstaigos patvirtinimas, kad įstaiga atitinka atitikties įvertinimo įstaigoms bei jų veiklai taikomus reikalavimus, apibrėžtus darniuosiuose standartuose, ES bei nacionaliniuose teisės aktuose ar kituose norminiuose dokumentuose (jei jie taikomi) bei yra kompetentinga vykdyti veiklą bandymų, kalibravimo, kontrolės ar sertifikavimo srityse.

Akredituotos įstaigos statusas reiškia, kad Nacionalinis akreditacijos biuras reguliariai, nepriklausomai bei objektyviai vertina akredituotos įstaigos kompetenciją bei veiklos procedūras, o įstaiga atitinka jos atitikties įvertinimo veiklai taikomus reikalavimus.

 

Akreditavimo nauda

 

Globalios ir atviros rinkos sąlygomis vartotojams, verslo organizacijoms ar valdžios kontrolės funkcijas atliekančioms institucijoms svarbu pasitikėti rinkoje esančiomis prekėmis bei paslaugomis. Nacionaliniais ir tarptautiniais standartais, taikomais produktams, procesams ar paslaugoms, siekiama apsaugoti visuomenės bei rinkos subjektų interesus, todėl teisingai taikomos standartų nuostatos sudaro palankias sąlygas plėtoti verslui bei padeda užtikrinti saugesnę, sveikesnę ir patogesnę aplinką visiems vartotojams. Rinkai tiekiamų produktų, procesų ar paslaugų atitiktį nustatytiems reikalavimams vertina atitikties įvertinimo įstaigos, todėl svarbu užtikrinti, kad jos būtų kompetentingos atlikti šias funkcijas.
Akredituotos atitikties įvertinimo įstaigos privalo turėti reikiamą techninę kompetenciją bei organizuoti savo veiklą vadovaujantis bešališkumo, objektyvumo ir skaidrumo principais. Nacionalinės akreditacijos įstaigos, pasiekusios Europos akreditacijos organizacijos Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą, suteikta akreditacija reiškia, kad organizacija yra kompetentinga atlikti atitikties įvertinimo procedūras, kurioms yra akredituota.
 

Akreditavimo sistema ES, grindžiama privalomomis taisyklėmis, teisės aktais, standartais ir kitais norminiais dokumentais, padeda stiprinti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą atitikties įvertinimo įstaigų kompetencija bei jų veiklos dokumentais. Harmonizuota akreditavimo politika ES vaidina svarbų vaidmenį mažinant techninius prekybos barjerus bei didinant vartotojų, valdžios ir verslo institucijų pasitikėjimą rinkoje teikiamomis paslaugomis bei produktais.

Akreditacijos vaidmuo ir indėlis ES kokybės sistemos grandinėje nuolat auga ir plečiasi dėl to, kad tai yra pripažintas ir vienas iš nedaugelio būtų patikimai patvirtinti, kad rinkoje esantys gaminiai, kuriems taikomi Bendrijos teisės aktai, atitinka reikalavimus, nustatančius aukštą sveikatos, saugos ir kitų visuomenės interesų apsaugos lygį.

Produktai, sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo įstaigoje ar testuoti akredituotoje bandymų laboratorijoje, išsiskiria rinkoje bei kuria vartotojų ir rinkos dalyvių pasitikėjimą.

 

Akreditavimo procesas

 

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo atitikties įvertinimo įstaigos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus, nurodytus taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO/IEC/EN vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC, IAF dokumentuose.

Privalomieji dokumentai nekelia papildomų reikalavimų ir neinterpretuoja akreditavimo kriterijus nustatančio standarto ar kito norminio dokumento, bet išaiškina standarto reikalavimus ir užtikrina nuoseklų jų taikymą. Šie dokumentai nurodyti kiekvienos atitikties įvertinimo įstaigos rūšies akreditacijos dokumentuose (AD).

 

Akreditavimo procesas, kuriuo siekiama nustatyti atitikties įvertinimo įstaigos kompetenciją, susideda iš pateiktų paraiškos dokumentų nagrinėjimo, vertinimo vietoje ir atitikties įvertinimo įstaigos veiklos stebėjimo.

Detalesnė informacija apie akreditavimo procesą bei taikomus reikalavimus pateikta Akreditacijos dokumentuose (AD) skyriuje Akreditavimas pagal atitikties įvertinimo įstaigų rūšis.